Rekrutacja 2019-2020 - OŚWIADCZENIE WOLI

Rodzice uczniów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klas I w terminie

28 marca od godziny 8.00 do 03 kwietnia do godziny 15.00 

składają OŚWIADCZENIE WOLI.

OŚWIADCZENIE WOLI ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - TU DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE WOLI KLASA I - TU DO POBRANIA

WAŻNE!!! Oświadczenia woli do klasy pierwszej NIE składają rodzice uczniów kotynuujących naukę w naszej szkole (tegoroczna zerówka) oraz rodzice uczniów obwodowych.

 

R

E

K

R

U

T

A

C

J

A

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

zdolności i umiejętności- test

Poniższe wykazy zawierają listy umiejętności. Oceń na ile je posiadasz: czy lubisz wykonywać daną czynność lub czy jesteś zainteresowany wykształceniem umiejętności. Oceny w postaci znaków „+” lub „–” wpisuj na karcie odpowiedzi.

 

Nr. umiejęt.

I

Nr. umiejęt.

II

Nr. umiejęt.

III

Nr. umiejęt.

IV

Nr. umiejęt.

V

1

Analizowanie

1

Analizowanie

1

Analizowanie

1

Badanie środowiska

1

Aranżowanie

2

Dyskutowanie

2

Syntetyzowanie

2

Budowanie

2

Leczenie zwierząt

2

Dekorowanie

3

Interpretowanie

3

Koordynowanie

3

Konstruowanie

3

Hodowanie

3

Filmowanie

4

Przemawianie

4

Zbieranie danych

4

Robienie porządków

4

Karmienie

4

Fotografowanie

5

Rozwiązywanie problemów

5

Obliczanie

5

Kreślenie

5

Nawożenie upraw

5

Odgrywanie ról

6

Wyciąganie wniosków

6

Powielanie materiałów

6

Manipulowanie narzędziami

6

Obserwowanie przyrody

6

Ilustrowanie

7

Argumentowanie

7

Porównywanie wyników

7

Naprawianie urządzeń

7

Ochranianie środowiska

7

Komponowanie

8

Uczenie innych

8

Informowanie

8

Interpretowanie

8

Opisywanie flory i fauny

8

Malowanie

9

Negocjowanie

9

Opracowywanie danych

9

Korzystanie z instrukcji obsługi

9

Pielęgnowanie zwierząt i roślin

9

Lepienie

10

Instruowanie

10

Planowanie

10

Odczytywanie rysunków

10

Projektowanie terenów zieleni

10

Naśladowanie

11

Przekonywanie

11

Korzystanie z materiałów źródłowych

11

Programowanie

11

Uprawianie gleby

11

Projektowanie

12

Obsługa osób

12

Szybkie przyswajanie wiedzy

12

Projektowanie

12

Sadzenie

12

Reżyserowanie

13

Pomaganie

13

Redagowanie

13

Regulowanie

13

Sianie

13

Rozweselanie

14

Doradzanie

14

Katalogowanie

14

Składanie

14

Wykonywanie pomiarów

14

Rzeźbienie

15

Komunikowanie

15

Tłumaczenie tekstów

15

Przeglądanie

15

Zbieranie plonów

15

Śpiewanie

16

Słuchanie innych

16

Sporządzanie notatek

16

Opracowanie systemu

16

Zakładanie plantacji

16

Tańczenie

17

Opiekowanie się

17

Systematyzowanie

17

Wymyślanie rozwiązań

17

Sortowanie

17

Występowanie

Jeśli tak to postaw znak „+”, jeśli nie to „” w karcie odpowiedzi. Po zakończeniu oblicz ilość plusów, osobno w każdej z kolumn


Karta odpowiedzi do testu: Ocena umiejętności

Imię i nazwisko …………………………………………………………………   Data………………  Klasa ……….

Jeśli tak to postaw znak „+”, jeśli nie to „”.

Po zakończeniu oblicz ilość plusów, osobno w każdej z kolumn

 

Nr umiejęt.

I

Nr umiejęt.

II

Nr umiejęt.

III

Nr umiejęt.

IV

Nr umiejęt.

V

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

Suma+

Suma+

Suma+

Suma+

Suma+

Suma -

Suma -

Suma -

Suma -

Suma -

 

I  CZŁOWIEK – CZŁOWIEK

 

Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą stałego kontaktu z ludźmi, wszędzie tam, gdzie konieczna jest współpraca z klientem, pacjentem, kontrahentem, wspólnikiem. Od kandydata do zawodu z tej grupy wymagana jest gotowość do rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym a także otwartość na kontakty społeczne. Ważna jest dobrze rozwinięta umiejętność słuchania, a także odporność emocjonalna, obiektywizm, brak uprzedzeń religijnych, rasowych, klasowych. Problemy ludzi są często przedmiotem zainteresowań zawodowych, stąd istotną jest postawa pełna ciepła, życzliwości, taktu, empatii czyli wczuwania się w emocje drugiego człowieka. Wiele zawodów w tej grupie wymaga postępowania zgodnego z etyką zawodową.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być: duża wada wzroku, niedosłuch, przewlekłe choroby skóry, szpecące uszkodzenia twarzy, zaburzenia psychiczne i inne zależne od zawodu i specjalności.

 

Propozycje zawodów z grupy CZŁOWIEK – CZŁOWIEK

 


-         agent ochrony mienia i osób

-         animator rekreacji

-         adwokat

-         barman

-         psycholog

-         psychoterapeuta

-         nauczyciel

-         policjant

-         strażnik miejski

-         ratownik medyczny

-         doradca personalny

-         lekarz

-         pielęgniarka

-         fryzjer

-         kosmetyczka

-         logopeda

-         fizjoterapeuta

-         opiekunka dziecięca

-         pracownik socjalny

-         kurator zawodowy

-         pilot wycieczek

-         przewodnik turystyczny

-         dziennikarz

-         sędzia sportowy

-         instruktor sportu

-         negocjator

 


 

II  CZŁOWIEK – SYSTEM ZNAKÓW

 

Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, kody, graficzne znaki językowe, pojęcia abstrakcyjne, tabele, wykresy. Od kandydata do zawodu z tej grupy wymagana jest umiejętność działania w sposób rutynowy, postępowania według ściśle ustalonych procedur ze względu na często obowiązujące uporządkowane metody pracy. Pożądana zdolność do długotrwałej koncentracji uwagi, dokładność, cierpliwość, wnikliwość, systematyczność, dobra pamięć, umiejętność analizowania, wyszukiwania zależności, dokonywanie zestawień i formułowanie wniosków. Grupa ta odpowiada osobom o zdolnościach matematycznych, a także o uzdolnieniach językowych, gdzie czynności zawodowe będą polegały na posługiwaniu się językiem obcym. Przydatna jest również umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych i dobra znajomość języka polskiego a także swoboda w operowaniu liczbami. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być: nadmierna pobudliwość, choroby psychiczne, duże wady wzroku, niesprawność kończyn górnych i inne zależne od zawodu i specjalności.

 

 

Propozycje zawodów z tej grupy:

-          administrator baz danych

-          administrator sieci informatycznych

-          agent celny

-          analityk finansów

-          archeolog

-          bibliotekoznawca

-          specjalista analizy rynku

-          agent reklamy

-          specjalista metod promocji sprzedaży

-          agent ubezpieczeniowy

-          kasjer

-          inkasent

-          makler

-          księgowy

-          technik ekonomista

-          informatyk

-          pracownik ds. administracyjnych

-          tłumacz

-          farmaceuta

-          technik analityki medycznej

-          dietetyk

-          matematyk

-          fizyk

-          archiwista

-         rzeczoznawca

III  CZŁOWIEK – TECHNIKA

 

W tej grupie znajdują się zawody, których prace związane są z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką materiałów, produkcją dóbr materialnych, a także opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii, obsługą i naprawą maszyn i urządzeń. Od kandydata do zawodu z tej grupy wymagana jest umiejętność wykonywania pracy monotonnej, często w szybkim tempie. Ważna jest zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, cierpliwość, dokładność, opanowanie, dobra pamięć a także umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Ze względu na obsługę maszyn i urządzeń niezbędna jest dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa i znajomość zasad ich funkcjonowania. Wymagana jest znajomość podstawowych problemów nauki i techniki, zainteresowania techniczne i często zamiłowanie do przedmiotów ścisłych. W zawodach wymagających projektowania: uzdolnienia manualne, wyobraźnia przestrzenna, myślenie twórcze. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu z tej grupy mogą być: niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie skóry, choroby kręgosłupa i inne zależne od zawodu i specjalności.

Propozycje zawodów z tej grupy:

 

-         architekt obiektów budowlanych

-         inżynier budownictwa

-         dyspozytor transportu samochodowego

-         wulkanizator

-         inżynier geodeta

-         technik wodnych melioracji

-         stolarz

-         cieśla

-         glazurnik – brukarz

-         malarz – tapeciarz

-         monter konstrukcji metalowych

-         operator koparki

-         maszynista

-         technik elektryk

-         technik elektronik

-         inżynier telekomunikacji

-         pilot

-         technik dentystyczny

-         górnik

-         mechanik pojazdów samochodowych

-         diagnosta samochodowy

-         ślusarz

-         spawacz

-         kucharz

-         tapicer

-         optyk okularowy

IV  CZŁOWIEK – PRZYRODA

 

Do tej grupy można zaliczyć zawody, w których praca wymaga kontaktu z przyrodą, zwierzętami, roślinami, ich pielęgnacją, hodowlą oraz badaniami różnych zjawisk zachodzących w przyrodzie. W grupie tej znajdują się również zawody związane z ochroną elementów środowiska przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków działań człowieka. Od kandydata do zawodu z tej grupy wymagana jest cierpliwość, opanowanie, troskliwość, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, prawidłowy zmysł równowagi, refleks, spostrzegawczość, brak lęku przy pracy na wysokościach. Ważne są rozwinięte zainteresowania biologiczno-chemiczne, zamiłowanie do zwierząt, znajomość problemów środowiska przyrodniczego. W pracach badawczych liczy się myślenie twórcze, precyzja, wyobraźnia, niezależność w formułowaniu opinii, zdolność analizowania, wyciągania wniosków, zdolność do prowadzenia obserwacji. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodów z tej grupy mogą być: choroba reumatyczna, choroby układu oddechowego, duża wada wzroku, wady postawy oraz inne zależne od zawodu i specjalności.

Propozycje zawodów z grupy CZŁOWIEK – PRZYRODA:

-         astronom

-         biolog

-         gleboznawca

-         lekarz weterynarii

-         inżynier zootechnik

-         technik hodowca zwierząt

-         treser

-         producent drobiu

-         pszczelarz

-         ogrodnik

-         sadownik

-         technik rybactwa

-         rybak śródlądowy

-         rybak morski

-         architekt krajobrazu

-         inżynier leśnictwa

-         specjalista analityki środowiska

-         technik meteorolog

-         technik ochrony środowiska

-         dżokej

-         mikrobiolog

-         laborant

CZŁOWIEK – OBRAZ ARTYSTYCZNY

 

W tej grupie znajdują się zawody związane z działalnością artystyczną, muzyczną, plastyczna, aktorsko-sceniczną, wykonywaniem usług o charakterze artystycznym. Ze względu na specyfikę tej grupy od kandydatów do zawodu wymagane są uzdolnienia kierunkowe i plastyczne, muzyczne, aktorskie, literackie. Liczą się różnorodne zainteresowania i wszechstronna wiedza. Praca wykonywana jest pracą twórczą. Często samodzielną, wymagającą samozatrudnienia i odporności emocjonalnej, jednocześnie przy dużej wrażliwości osobistej. Ważna jest zdolność szybkiego postrzegania, błyskotliwość, umiejętność notowania rzeczywistości za pomocą różnych środków wyrazu, niekonwencjonalny sposób myślenia, umiejętność inspirowania do twórczej pracy, kreatywność, niezależność i ciekawość otaczającego świata, łatwość uczenia się, wrażliwość na kolory i przestrzeń, chęć podnoszenia własnych kwalifikacji. Wszystko to sprawia, że osobowość kandydata do zawodu z tej grupy winna być silna, odporna na porażki i stresy. Przeciwwskazaniami do zawodu z tej grupy mogą być wada wymowy, wady słuchu, wady wzroku, alergie na środki chemiczne i inne zależne od zawodu i specjalności.


Propozycje zawodów z tej grupy:

 

-         aktor

-         akrobata

-         antykwariusz

-         grafik

-         artysta fotografik

-         artysta plastyk

-         artysta rzeźbiarz

-         dekorator wnętrz

-         artysta malarz

-         artysta muzyk

-         grafik komputerowy

-         projektant mody

-         wizażystka

-         zdobnik ceramiki

-         złotnik-jubiler

-         operator kamery

-         realizator dźwięku

-         realizator światła

-         charakteryzator

-         choreograf

-         reżyser teatralny

-         reżyser filmowy

-         scenograf

-         kompozytor

-         tancerz

-         konserwator dzieł sztuki

-         kulturoznawca

-         piosenkarz

-         iluzjonista

-         krytyk filmowy, literacki


 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ:

Człowiek często posiada więcej niż jeden kierunek zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Zdarza się, że zawód, który chcesz zdobyć wymaga wysokich kwalifikacji i wysokiego poziomu wykształcenia. Granice pomiędzy preferowanymi przez Ciebie środowiskami pracy mogą się zacierać. Postęp nauki i techniki jest szybki. Człowiek musi reagować na zmiany i się do nich dostosować. Są zawody, które można zaliczyć do dwóch środowisk pracy, np. adwokat, lekarz, dziennikarz. Wymagania zawodowe określają różne umiejętności i kwalifikacje. W przypadku wątpliwości skorzystaj z charakterystyk zawodów.

Poniższe wykazy zawierają listy umiejętności. Oceń na ile je posiadasz: czy lubisz wykonywać daną czynność lub czy jesteś zainteresowany wykształceniem umiejętności. Oceny w postaci znaków „+” lub „–” wpisuj na karcie odpowiedzi.

 

Nr. umiejęt.

I

Nr. umiejęt.

II

Nr. umiejęt.

III

Nr. umiejęt.

IV

Nr. umiejęt.

V

1

Analizowanie

1

Analizowanie

1

Analizowanie

1

Badanie środowiska

1

Aranżowanie

2

Dyskutowanie

2

Syntetyzowanie

2

Budowanie

2

Leczenie zwierząt

2

Dekorowanie

3

Interpretowanie

3

Koordynowanie

3

Konstruowanie

3

Hodowanie

3

Filmowanie

4

Przemawianie

4

Zbieranie danych

4

Robienie porządków

4

Karmienie

4

Fotografowanie

5

Rozwiązywanie problemów

5

Obliczanie

5

Kreślenie

5

Nawożenie upraw

5

Odgrywanie ról

6

Wyciąganie wniosków

6

Powielanie materiałów

6

Manipulowanie narzędziami

6

Obserwowanie przyrody

6

Ilustrowanie

7

Argumentowanie

7

Porównywanie wyników

7

Naprawianie urządzeń

7

Ochranianie środowiska

7

Komponowanie

8

Uczenie innych

8

Informowanie

8

Interpretowanie

8

Opisywanie flory i fauny

8

Malowanie

9

Negocjowanie

9

Opracowywanie danych

9

Korzystanie z instrukcji obsługi

9

Pielęgnowanie zwierząt i roślin

9

Lepienie

10

Instruowanie

10

Planowanie

10

Odczytywanie rysunków

10

Projektowanie terenów zieleni

10

Naśladowanie

11

Przekonywanie

11

Korzystanie z materiałów źródłowych

11

Programowanie

11

Uprawianie gleby

11

Projektowanie

12

Obsługa osób

12

Szybkie przyswajanie wiedzy

12

Projektowanie

12

Sadzenie

12

Reżyserowanie

13

Pomaganie

13

Redagowanie

13

Regulowanie

13

Sianie

13

Rozweselanie

14

Doradzanie

14

Katalogowanie

14

Składanie

14

Wykonywanie pomiarów

14

Rzeźbienie

15

Komunikowanie

15

Tłumaczenie tekstów

15

Przeglądanie

15

Zbieranie plonów

15

Śpiewanie

16

Słuchanie innych

16

Sporządzanie notatek

16

Opracowanie systemu

16

Zakładanie plantacji

16

Tańczenie

17

Opiekowanie się

17

Systematyzowanie

17

Wymyślanie rozwiązań

17

Sortowanie

17

Występowanie

Jeśli tak to postaw znak „+”, jeśli nie to „” w karcie odpowiedzi. Po zakończeniu oblicz ilość plusów, osobno w każdej z kolumn


Karta odpowiedzi do testu: Ocena umiejętności

Imię i nazwisko …………………………………………………………………   Data………………  Klasa ……….

Jeśli tak to postaw znak „+”, jeśli nie to „”.

Po zakończeniu oblicz ilość plusów, osobno w każdej z kolumn

 

Nr umiejęt.

I

Nr umiejęt.

II

Nr umiejęt.

III

Nr umiejęt.

IV

Nr umiejęt.

V

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

Suma+

Suma+

Suma+

Suma+

Suma+

Suma -

Suma -

Suma -

Suma -

Suma -

 

I  CZŁOWIEK – CZŁOWIEK

 

Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą stałego kontaktu z ludźmi, wszędzie tam, gdzie konieczna jest współpraca z klientem, pacjentem, kontrahentem, wspólnikiem. Od kandydata do zawodu z tej grupy wymagana jest gotowość do rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym a także otwartość na kontakty społeczne. Ważna jest dobrze rozwinięta umiejętność słuchania, a także odporność emocjonalna, obiektywizm, brak uprzedzeń religijnych, rasowych, klasowych. Problemy ludzi są często przedmiotem zainteresowań zawodowych, stąd istotną jest postawa pełna ciepła, życzliwości, taktu, empatii czyli wczuwania się w emocje drugiego człowieka. Wiele zawodów w tej grupie wymaga postępowania zgodnego z etyką zawodową.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być: duża wada wzroku, niedosłuch, przewlekłe choroby skóry, szpecące uszkodzenia twarzy, zaburzenia psychiczne i inne zależne od zawodu i specjalności.

 

Propozycje zawodów z grupy CZŁOWIEK – CZŁOWIEK

 


-         agent ochrony mienia i osób

-         animator rekreacji

-         adwokat

-         barman

-         psycholog

-         psychoterapeuta

-         nauczyciel

-         policjant

-         strażnik miejski

-         ratownik medyczny

-         doradca personalny

-         lekarz

-         pielęgniarka

-         fryzjer

-         kosmetyczka

-         logopeda

-         fizjoterapeuta

-         opiekunka dziecięca

-         pracownik socjalny

-         kurator zawodowy

-         pilot wycieczek

-         przewodnik turystyczny

-         dziennikarz

-         sędzia sportowy

-         instruktor sportu

-         negocjator

 


 

II  CZŁOWIEK – SYSTEM ZNAKÓW

 

Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, kody, graficzne znaki językowe, pojęcia abstrakcyjne, tabele, wykresy. Od kandydata do zawodu z tej grupy wymagana jest umiejętność działania w sposób rutynowy, postępowania według ściśle ustalonych procedur ze względu na często obowiązujące uporządkowane metody pracy. Pożądana zdolność do długotrwałej koncentracji uwagi, dokładność, cierpliwość, wnikliwość, systematyczność, dobra pamięć, umiejętność analizowania, wyszukiwania zależności, dokonywanie zestawień i formułowanie wniosków. Grupa ta odpowiada osobom o zdolnościach matematycznych, a także o uzdolnieniach językowych, gdzie czynności zawodowe będą polegały na posługiwaniu się językiem obcym. Przydatna jest również umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych i dobra znajomość języka polskiego a także swoboda w operowaniu liczbami. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być: nadmierna pobudliwość, choroby psychiczne, duże wady wzroku, niesprawność kończyn górnych i inne zależne od zawodu i specjalności.

 

 

Propozycje zawodów z tej grupy:

-          administrator baz danych

-          administrator sieci informatycznych

-          agent celny

-          analityk finansów

-          archeolog

-          bibliotekoznawca

-          specjalista analizy rynku

-          agent reklamy

-          specjalista metod promocji sprzedaży

-          agent ubezpieczeniowy

-          kasjer

-          inkasent

-          makler

-          księgowy

-          technik ekonomista

-          informatyk

-          pracownik ds. administracyjnych

-          tłumacz

-          farmaceuta

-          technik analityki medycznej

-          dietetyk

-          matematyk

-          fizyk

-          archiwista

-         rzeczoznawca

III  CZŁOWIEK – TECHNIKA

 

W tej grupie znajdują się zawody, których prace związane są z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką materiałów, produkcją dóbr materialnych, a także opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii, obsługą i naprawą maszyn i urządzeń. Od kandydata do zawodu z tej grupy wymagana jest umiejętność wykonywania pracy monotonnej, często w szybkim tempie. Ważna jest zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, cierpliwość, dokładność, opanowanie, dobra pamięć a także umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Ze względu na obsługę maszyn i urządzeń niezbędna jest dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa i znajomość zasad ich funkcjonowania. Wymagana jest znajomość podstawowych problemów nauki i techniki, zainteresowania techniczne i często zamiłowanie do przedmiotów ścisłych. W zawodach wymagających projektowania: uzdolnienia manualne, wyobraźnia przestrzenna, myślenie twórcze. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu z tej grupy mogą być: niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie skóry, choroby kręgosłupa i inne zależne od zawodu i specjalności.

Propozycje zawodów z tej grupy:

 

-         architekt obiektów budowlanych

-         inżynier budownictwa

-         dyspozytor transportu samochodowego

-         wulkanizator

-         inżynier geodeta

-         technik wodnych melioracji

-         stolarz

-         cieśla

-         glazurnik – brukarz

-         malarz – tapeciarz

-         monter konstrukcji metalowych

-         operator koparki

-         maszynista

-         technik elektryk

-         technik elektronik

-         inżynier telekomunikacji

-         pilot

-         technik dentystyczny

-         górnik

-         mechanik pojazdów samochodowych

-         diagnosta samochodowy

-         ślusarz

-         spawacz

-         kucharz

-         tapicer

-         optyk okularowy

IV  CZŁOWIEK – PRZYRODA

 

Do tej grupy można zaliczyć zawody, w których praca wymaga kontaktu z przyrodą, zwierzętami, roślinami, ich pielęgnacją, hodowlą oraz badaniami różnych zjawisk zachodzących w przyrodzie. W grupie tej znajdują się również zawody związane z ochroną elementów środowiska przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków działań człowieka. Od kandydata do zawodu z tej grupy wymagana jest cierpliwość, opanowanie, troskliwość, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, prawidłowy zmysł równowagi, refleks, spostrzegawczość, brak lęku przy pracy na wysokościach. Ważne są rozwinięte zainteresowania biologiczno-chemiczne, zamiłowanie do zwierząt, znajomość problemów środowiska przyrodniczego. W pracach badawczych liczy się myślenie twórcze, precyzja, wyobraźnia, niezależność w formułowaniu opinii, zdolność analizowania, wyciągania wniosków, zdolność do prowadzenia obserwacji. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodów z tej grupy mogą być: choroba reumatyczna, choroby układu oddechowego, duża wada wzroku, wady postawy oraz inne zależne od zawodu i specjalności.

Propozycje zawodów z grupy CZŁOWIEK – PRZYRODA:

-         astronom

-         biolog

-         gleboznawca

-         lekarz weterynarii

-         inżynier zootechnik

-         technik hodowca zwierząt

-         treser

-         producent drobiu

-         pszczelarz

-         ogrodnik

-         sadownik

-         technik rybactwa

-         rybak śródlądowy

-         rybak morski

-         architekt krajobrazu

-         inżynier leśnictwa

-         specjalista analityki środowiska

-         technik meteorolog

-         technik ochrony środowiska

-         dżokej

-         mikrobiolog

-         laborant

CZŁOWIEK – OBRAZ ARTYSTYCZNY

 

W tej grupie znajdują się zawody związane z działalnością artystyczną, muzyczną, plastyczna, aktorsko-sceniczną, wykonywaniem usług o charakterze artystycznym. Ze względu na specyfikę tej grupy od kandydatów do zawodu wymagane są uzdolnienia kierunkowe i plastyczne, muzyczne, aktorskie, literackie. Liczą się różnorodne zainteresowania i wszechstronna wiedza. Praca wykonywana jest pracą twórczą. Często samodzielną, wymagającą samozatrudnienia i odporności emocjonalnej, jednocześnie przy dużej wrażliwości osobistej. Ważna jest zdolność szybkiego postrzegania, błyskotliwość, umiejętność notowania rzeczywistości za pomocą różnych środków wyrazu, niekonwencjonalny sposób myślenia, umiejętność inspirowania do twórczej pracy, kreatywność, niezależność i ciekawość otaczającego świata, łatwość uczenia się, wrażliwość na kolory i przestrzeń, chęć podnoszenia własnych kwalifikacji. Wszystko to sprawia, że osobowość kandydata do zawodu z tej grupy winna być silna, odporna na porażki i stresy. Przeciwwskazaniami do zawodu z tej grupy mogą być wada wymowy, wady słuchu, wady wzroku, alergie na środki chemiczne i inne zależne od zawodu i specjalności.


Propozycje zawodów z tej grupy:

 

-         aktor

-         akrobata

-         antykwariusz

-         grafik

-         artysta fotografik

-         artysta plastyk

-         artysta rzeźbiarz

-         dekorator wnętrz

-         artysta malarz

-         artysta muzyk

-         grafik komputerowy

-         projektant mody

-         wizażystka

-         zdobnik ceramiki

-         złotnik-jubiler

-         operator kamery

-         realizator dźwięku

-         realizator światła

-         charakteryzator

-         choreograf

-         reżyser teatralny

-         reżyser filmowy

-         scenograf

-         kompozytor

-         tancerz

-         konserwator dzieł sztuki

-         kulturoznawca

-         piosenkarz

-         iluzjonista

-         krytyk filmowy, literacki


 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ:

Człowiek często posiada więcej niż jeden kierunek zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Zdarza się, że zawód, który chcesz zdobyć wymaga wysokich kwalifikacji i wysokiego poziomu wykształcenia. Granice pomiędzy preferowanymi przez Ciebie środowiskami pracy mogą się zacierać. Postęp nauki i techniki jest szybki. Człowiek musi reagować na zmiany i się do nich dostosować. Są zawody, które można zaliczyć do dwóch środowisk pracy, np. adwokat, lekarz, dziennikarz. Wymagania zawodowe określają różne umiejętności i kwalifikacje. W przypadku wątpliwości skorzystaj z charakterystyk zawodów.

Statystyka

Dzisiaj245
Wczoraj1036
Tydzień11446
Miesiąc97361
Wszystkie3667388

Visitor IP : 34.230.84.215 1 Unknown - Unknown
Powered by CoalaWeb